Laga skifte

Mer om Historien och Mo by …

Laga skifte
en 20 juni 1831 samlades Mo-bönderna till ett sammanträde i Mo gästgivargård för en första handläggning inför den stora förrättning som det beslutade laga skifte innebar för dem som ägde hemman. Att göra rätt för var och en blev tydligen en grannlaga uppgift för lantmätaren J.P. Omberg, som var tillförordnad ordförande och förrättningsman. Inlagor, besvär till högre myndigheter o.s.v. samlades i stora högar av handlingar och så det som vida överträffade mängden av dessa klagoskrifter, grälen, processerna vid tingen, sabotage i det praktiska arbetet. Bland annat tände man på skogen mellan Mo och Kvarnå och det brann ända upp till Holgsjön mm. Det tog en rundlig tid att fördela de 65 seland(sädesland) mark som hörde till byn sedan 1500-talets första år.

Men trots allt skred arbetet att fördela byn i större skiften sakta men säkert framåt. Rågångar och ägogränser som av ålder hävdats blev ogiltiga, de små spridda åkerlapparna var genom en linje på kartan helt plötsligt försvunna och i stället kom breda långa skiften med både skog och åker. Men i flera fall låg den månghundraåriga gården där flera generationer i släkten bott och verkat – på en bygrannes skifte.

Redan i slutet av 1830-talet var skiftesdelningen så långt kommen att varje bonde visste vilket storskifte han skulle i framtiden bli ägare till.

Byn flyttas
r 1847 vid ett sammanträde enades Moborna om det stora företaget att flytta merparten av byns åbyggnader till de nya ägoskiftena. Enligt vad som framgår av längder och övriga handlingar gick byborna till detta stora husflyttningsföretag med verklig noggrannhet. Alla rivnings- och återuppbyggnadskostnader antecknades och slutsumman av det hela fördelades mellan berörda åbor efter en på nyttan framräknad förmån, överfört i reda penningar.